תקנון שירותי תשלומים

תקנון שירותי תשלומים בחנויות נוחות

1. "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן: "דלק") מעניקה ללקוחותיה שירות תשלומים (בשיתוף חברת דואר ישראל בע"מ – "דואר ישראל" וחברת פייטק שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ   - "כספומיני") לפיו יוכלו לקוחותיה לשלם תשלומים שונים בחנויות הנוחות של רשת  "מנטה" הפועלות בתחנות התדלוק של  "דלק" (להלן בהתאמה: "החנויות" ו-"התחנות"). בחלק מהחנויות יתאפשר מתן השירות באמצעות דואר ישראל וביתרת התחנות – באמצעות כספומיני, הכל בכפוף לתקנון זה (להלן: "השירות").   

יודגש כי בחנויות בהן יתאפשר השירות באמצעות כספומיני, תיגבה עמלה עבור כל פעולה בסך 6.5 ₪ (שישה וחצי שקלים חדשים).   

בתקנון זה:   
"תשלומים" -  בחנויות בהן יינתן השירות באמצעות כספומיני, לא יתאפשר תשלום בקשר עם כביש 6, מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.    
"החנויות" – בהתאם למפורט בנספח א' לעניין נותן השירות בכל חנות.    
"שעות הפעילות" - שעות מתן שירות, סייגים, מגבלות בגינן נדרשת סגירת הקופה – משתנה מחנות לחנות.   
"סכום מקסימום" – כל תשלום/שובר לתשלום לא יעלה על סכום של 4,000 ₪ אם משולם בכרטיס אשראי או על סכום של 3,000 ₪ אם משולם במזומן. שוברי תשלום בסכומים גבוהים יותר לא יתקבלו לתשלום בחנויות.   
חשוב לציין כי "דלק" אינה מתחייבת לתקרות כאמור באופן שתיתכן שונות בין תקרות הסכומים לכל תשלום, בין החנויות השונות.    

 2. האחריות על הגעת הסכומים/התשלומים במלואם ליעדם, חלה על דואר ישראל או על כספומיני בלבד, לפי נותן השירות המבוקש בכל חנות. במעמד התשלום יקבל המשלם שובר חתום כאסמכתא לביצוע התשלום, עליו מומלץ לשמור לשם הוכחת תשלום, ככל שתידרש.  

מובהר כי האחריות על המשלם לוודא כי השובר שקיבל כאסמכתא לתשלום אכן חתומה בחותמת הנדרשת.  ככל שהשובר אינו נושא חותמת כאמור – התשלום לא בוצע!  

3. אמנם השירות ניתן בחנויות  "דלק" אך מובהר כי  ,בכל מקרה, "דלק" אינה נושאת באחריות כלשהי בכל הקשור לתשלומים, מועדם, סכומם, היעד אליו אמורים להשתלם וכן לא תישא באחריות בקשר עם כל נזק או תלונה בקשר עם איזה מהתשלומים, וכל תלונה או דרישה או תביעה תופנה לחברה הרלוונטית שסיפקה את השירות –דואר ישראל או  כספומיני.  

 4. להלן יובאו הפרטים וההוראות בקשר עם השירות :   

  • "דלק" שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מתן השירות, כולו או חלקו, בכל החנויות או בחלקן, במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו/ה של הלקוח/ה.   
  • "דלק" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח/ה כלשהו/י ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין השירות.  
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל-אביב.  
  • פרסומים לגבי השירות שיבוצעו בכרזות ו/או עלונים שיפורסמו בתחנות ו/או במנטות המשתתפות או באיזו מהם ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את התחנות והחנויות שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם.   
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.   
  • בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.   
  • תקנון זה יעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של "דלק".           

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ